O Mistrzostwach

Szkolne Mistrzostwa Warszawy w biegu na orientację to cykl 4 imprez odbywających się w roku szkolnym 2018-2019, mający na celu wyłonić najlepszych zawodników i zawodniczki szkół podstawowych. Prowadzone będą klasyfikacje z podziałem na płeć i wiek (kategoria co dwa lata) oraz klasyfikacja drużynowa. Oprócz tego rywalizować będą nauczyciele i pracownicy szkół.

 

Regulamin do pobrania w formacie PDF: Regulamin_SMW_2018_2019

XXI SZKOLNE MISTRZOSTWA WARSZAWY W BIEGU NA ORIENTACJĘ

 

ORGANIZATOR

Warszawskie kluby sportowe:
– BKS Wataha Warszawa
– KS OK!Sport Warszawa
– KS Spójnia Warszawa
– KU AZS WAT Warszawa
– Stowarzyszenie Team 360°
– UNTS Warszawa

pod patronatem:

 Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego
 Fundacji Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej

 

UCZESTNICY

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych m.st. Warszawy. W poszczególnych rundach mogą startować także poza konkursem uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych spoza Warszawy.

CEL ZAWODÓW

Sprawdzenie przygotowana uczniów do wypełnienia wymagań Podstawy Programowej w zakresie wykonywania marszobiegów oraz orientacji w terenie, popularyzacja Biegu na Orientację, uaktywnienie młodzieży, wyłonienie drużynowego (szkoła) i indywidualnych mistrzów szkół podstawowych Warszawy w Biegu na Orientację.

MIEJSCE

Parki i tereny spacerowe oraz rekreacyjne i sportowe Warszawy.

FORMA ZAWODÓW

Dzienne, indywidualne – 4 rundy

KATEGORIE

żeńskie męskie

K I-II M I-II uczniowie klas (0) I-II
K III-IV M III-IV uczniowie klas III-IV
K V-VI M V-VI uczniowie klas V-VI
K VII-VIII M VII-VIII uczniowie klas VII-VIII
K N M N nauczyciele i pracownicy szkół

 

TERMINY ZAWODÓW

26.09.2018          środa                    KS Warszawianka (Mokotów)

24.10.2018          środa                    Park Kultury Powsin (Ursynów)

13.04.2019          sobota                 do ustalenia

8.06.2019            sobota                 do ustalenia

Sekretariat zawodów czynny od 12:00 (zawody w środę) lub od 10:00 (zawody w sobotę).

Start pierwszego zawodnika – minuta 00 – 13:00 (środa) lub 11:00 (sobota)

ZGŁOSZENIA

Z podaniem liczby osób startujących w poszczególnych kategoriach – na tydzień przed zawodami (dotyczy to szczególnie zespołów, które wystawiają liczniejsze reprezentacje, bowiem organizator musi przygotować odpowiednią ilość wcześniej wykreślonych map): e-mail: zawody@szkolnebno.waw.pl korzystając z formularza (plik .xls).

KLASYFIKACJA

W klasyfikacjach uwzględniani będą jedynie zawodnicy i szkoły podstawowe m. st. Warszawy.

Klasyfikacja indywidualna:

Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie w poszczególnych kategoriach wiekowych. W każdej rundzie zawodnicy, bez względu na liczbę startujących, będą otrzymywać punkty wg zasady: 30-27-25-23-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. (25 zawodników). W przypadku identycznego wyniku zawodnicy punktowani będą równo stosownie do zajętego miejsca.

Klasyfikacja zespołowa:

Każda szkoła otrzyma punkty na podstawie miejsc zajętych w klasyfikacji generalnej przez reprezentujących ją zawodników po rozegraniu wszystkich rund Mistrzostw na takich samych zasadach jak w klasyfikacji indywidualnej.

Zasady klasyfikacji:

O kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej decydować będzie większa liczba punktów zgromadzonych podczas wszystkich 4 rund. W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decydować będzie kolejno:

– w klasyfikacji indywidualnej

1. wynik bezpośrednich pojedynków między zawodnikami

2. większa liczba miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd.

3. lepszy wynik w ostatniej, przedostatniej itd. rundzie

4. mniejsza liczba startów

– w klasyfikacji zespołowej sportowej

większa liczba miejsc 1-szych, 2-gich, 3-cich itd. w klasyfikacji generalnej indywidualnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I WYNIKI

Informacje szczegółowe, zmiany, uzupełnienia oraz wyniki publikowane będą na stronie internetowej zawodów: www.szkolnebno.waw.pl

NAGRODY

W klasyfikacji generalnej indywidualnej w każdej kategorii przyznane zostaną medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W klasyfikacji zespołowej przyznane zostaną puchary, dyplomy.

ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW

Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej indywidualnej (dla zawodników) i drużynowej (dla szkół) odbędzie się podczas ogólnowarszawskiej gali zakończenia Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej, w terminie podanym przez SZSWiWM.

 

NARUSZENIA ZASAD FAIR PLAY

Zawodnicy naruszający zasady Fair Play (niszczenie punktów kontrolnych, prowadzenie przez rodziców lub opiekunów po trasie, penetrowanie terenu w dniu imprezy przed startem lub podczas trwania zawodów, powrót w teren po ukończeniu biegu w celu pomocy innym zawodnikom, itd.) będą dyskwalifikowani. Za zawodników zdyskwalifikowanych szkole zostanie odliczone w klasyfikacji zespołowej po 5 punktów za każdego zdyskwalifikowanego zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za przygotowanie uczestników do zawodów i ich ubezpieczenie odpowiada zgłaszający. Na prośbę szkoły kluby lub Fundacja mogą oddelegować do niej swojego przedstawiciela w celu przeprowadzenia zajęć instruktażowych.

2. Zawodnik zgłaszany do udziału w zawodach:

a) musi posiadać ważną legitymację szkolną;

b) zobowiązany jest, stosownie do terenu rozgrywania zawodów przestrzegania zasad zachowania się w lesie, nieniszczenia upraw leśnych lub roślin ozdobnych, nieprzekraczania obiektów zakazanych, uważania na pojazdy i osoby postronne znajdujące się na terenie zawodów, itd. Zawodnik biorący udział w zawodach ma świadomość, że odpowiada za ewentualnie wyrządzone szkody.

c) wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (nazwisko i imię, rok urodzenia, kategoria, szkoła oraz uzyskany wynik) w dokumentacji zawodów (listy startowe, wyniki) udostępnianej na stronach internetowych organizatora.

d) wstępnie zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na zdjęciach, które zostaną wykonane podczas zawodów i umieszczone w galerii na stronach internetowych organizatora. Na prośbę zawodnika jego zdjęcia zostaną ze stron tych usunięte.

3. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił nie ukończyć trasy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

6. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

7. Pod względem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile komunikat zawodów nie stanowi inaczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów będą publikowane w komunikacie technicznym, który ukaże się na stronie internetowej organizatora nie później niż 5 dni przed zawodami.